Punkt Alternatywnej Edukacji Przedszkolnej ,, Dobry Start Przedszkolaka" mieści się w Bojanicach w gminie Świdnica.

We wrześniu 2016 roku zapisanych do przedszkola było 11 dzieci w wieku 3 i 4 lat. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzi mgr Urszula Gągol. Podczas pięciogodzinnego dnia pracy w przedszkolu realizowany jest program zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego i ściśle się do niej odnosi. Dziecko uczestniczące w zajęciach opanowuje treści w wyniku planowanych i przemyślanych działań dydaktyczno-wychowawczych.

Punkt realizuje następujące cele:

- Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień,

- Budowanie systemu wartości,

- Kształtowanie odporności emocjonalnej,

- Rozwijanie umiejętności społecznych,

- Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie,

- Troska o zdrowie,

- Budowanie codziennej wiedzy o świecie społeczno-przyrodniczym,

- Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych,

- Kształtowanie poczucia przynależności społecznej,

- Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych,

- Kształcenie poczucia przynależności społecznej.

Praca z dzieckiem jest ukierunkowana na wielostronny rozwój dziecka, zgodnie z jego wiekiem i możliwościami rozwojowymi. Uwzględnia fakt, że zajęcia odbywają się w grupie  3 i 4 latków.