Z dniem 01 września 2014r. Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” rozpoczęła realizację projektu „Romano drom – projekt na rzecz wałbrzyskiej społeczności romskiej” , który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki z budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 1 Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2014 do 30.06.2015r. i skierowany jest do osób pochodzenia romskiego oraz dla osób z ich bezpośredniego otoczenia. W projekcie weźmie udział 100 dorosłych Romów (62 K), 36 dzieci romskich oraz 32 dzieci z ich bezpośredniego otoczenia.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Aktywizacja zawodowa osób pochodzenia romskiego- 40 dorosłych Romów (20 K) weźmie udział w szkoleniach zawodowych i doradztwie zawodowym, a 28 - w stażach zawodowych;
2. Profilaktyka zdrowotna- spotkania z lekarzem internistą, dietetykiem dla 100 osób dorosłych pochodzenia romskiego oraz wykonanie badań laboratoryjnych
3.Organizacja i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego- świetlicy środowiskowej - wsparciem objętych zostanie 40 osób, dzieci pochodzenia romskiego oraz dzieci z ich bezpośredniego otoczenia.
4. Organizacja i funkcjonowanie punktu przedszkolnego- dodatkowe 2 godziny pracy punktu przedszkolnego- wydłużony do 5 godzin zostanie czas pracy punktu przedszkolnego dla dzieci romskich oraz dzieci z ich bezpośredniego otoczenia.
5. Integracyjne wyjazdy zimowe- wsparciem objętych zostanie 43 dzieci pochodzenia romskiego oraz dzieci z ich bezpośredniego otoczenia, w wieku 7- 14 lat
Celem projektu jest wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej Romów poprzez szkolenia zawodowe, doradztwo oraz staże, a także wzrost integracji z osobami spoza społeczności romskiej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR”
Biuro Projektu: ul. Armii Krajowej 4; 58-302 Wałbrzych

tel/fax 74-880-68-60

pobierz deklarację

pobierz regulamin